“Homo Universalis, moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance” met Klaas van Egmond (Breda)

In de aanloop naar 2012 schreef Klaas van Egmond het boek “Een vorm van beschaving” Er heerste een milieucrisis, een financiële crisis en een sociale crisis. In dit boek beschreef hij hoe het zover had kunnen komen, en deed enkele suggesties voor het oplossen van deze wereldproblemen.

In “Een vorm van beschaving” legt Van Egmond uit dat het mogelijk is om de crisis te overstijgen. Terugkijkend op de afgelopen 2000 jaar blijken onze samenlevingsvormen herhaaldelijk een reactie te zijn op de vorige. Deze cyclische beweging moet doorbroken worden. Hierbij zijn vereenvoudiging van onze samenleving, overbrugging van tegenstellingen en duurzaamheid sleutelbegrippen.

Maar de wereld kan niet veranderen als de mens niet verandert. De mens moet zich ervan bewust worden dat hij in een geestelijke en materiële wereld leeft. De mens moet zichzelf gaan worden.

Nu in 2019 zien we helaas nog steeds een reeks van milieukundige, financiële en sociale rampen voltrekken. Voortbouwend op zijn inzichten van enkele jaren geleden en aangevuld met jaren van nieuw onderzoek o.a. naar de werking van het huidige financiële systeem heeft Klaas een nieuw boek geschreven: “Homo Universalis, moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance”.

De basisgedachte hierin is dat we voor het oplossen van de veelheid aan huidige problemen een paar stappen terug moeten zetten om vanuit de (Europese) filosofie, cultuur en geschiedenis tot een nieuw moreel kader te komen. Hiermee kunnen meer  wezenlijke oplossingen geagendeerd en gelegitimeerd worden. In het boek komen verbanden aan de orde met  het gedachtegoed van o.a. Karl Gustav Jung, Rudolf Steiner, William Shakespeare en Leonardo da Vinci.

Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de eenzijdige overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor mens en maatschappij rampzalige karikaturen van zichzelf zijn geworden. Moraliteit en menselijke maat zijn daarbij verloren gegaan

Door vanuit de huidige maatschappelijke situatie een paar stappen terug te zetten kunnen we op basis van de Europese filosofie, cultuur en geschiedenis tot een nieuw moreel kader komen. Daarbij keren we terug naar het ideale mensbeeld van de renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. Aan dat evenwichtige mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg kunnen vinden uit de samenloop van zorgwekkende ontwikkelingen. Alleen wanneer we, net als de homo universalis, het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamenteel menselijke waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid. Dat inzicht leidt uiteindelijk tot een concrete maatschappelijke agenda.

Een uitgebreide samenvatting van het boek vind je hier.

Prof. ir. Klaas van Egmond is hoogleraar Milieukunde en was adviseur van het kabinet in zijn functie als directeur van het Natuur en Milieu Planbureau. In een recent uitgebreid onderzoek naar de toestand van het financiële systeem lege hij de pijnplekken bloot die veroorzaken dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. Daarnaast beschikt Van Egmond ook over een enorme kennis op het gebied van spiritualiteit en grenswetenschappen. Hij heeft o.a. jarenlang serieus onderzoek gedaan naar de ontstaanswijze van graancirkels. Hij bestudeerde onder meer het werk van Rudolf Steiner en Blavatsky.

Meer informatie over Klaas van Egmond en zijn werk vind je op zijn website: https://www.klaasvanegmond.nl/