1. Schaliegaswinning groeit
Wereldwijd wordt steeds meer gas uit schalie – poreus kleisteen – gewonnen. Met name in de Verenigde Staten is schaliegas enorm gegroeid. Daar wordt steeds meer elektriciteit opgewekt met gas in plaats van kolen. De VS moesten altijd kolen importeren om aan de energiebehoefte te voldoen, maar kunnen inmiddels zelfs kolen exporteren.

Het grote aanbod heeft geleid tot een sterke daling van de kolenprijs in Europa. In Nederland wordt schaliegaswinning onderzocht, maar het kabinet heeft bepaald dat er de komende vijf jaar commercieel geen schaliegas wordt gewonnen.

2. Elektriciteit wordt goedkoper
De prijs van elektriciteit is de afgelopen jaren gedaald. In 2014 was de gemiddelde jaarprijs voor een megawatt elektriciteit 41 euro, ten opzichte van 52 euro in 2013. De oorzaken voor de daling zijn divers. Zo lag de gasprijs gemiddeld lager, zijn er drie nieuwe kolencentrales aan het Nederlandse elektriciteitsproductiepark toegevoegd, werd een aantal gasgestookte centrales uit productie genomen om de elektriciteitsproductie stabiel te houden en vond er grootschalig import plaats van goedkopere elektriciteit uit Noorwegen en Duitsland.

De sterke groei van duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie – die zorgen voor een fluctuerend aanbod van elektriciteit – vraagt om meer flexibiliteit: er moeten mogelijkheden zijn om elektriciteit ergens anders vandaan te halen als er geen of minder zonne- of windenergie is. Deze flexibiliteit komt van stroomverbindingen met andere landen en van elektriciteitscentrales op gas en kolen.

3. Aanpassingen op de CO2-markt
Een andere reden waarom elektriciteit relatief goedkoop is, is de lage prijs van CO2. Bedrijven moeten betalen voor de CO2 die zij uitstoten. Door de lage CO2-prijs wordt het minder rendabel om in duurzame alternatieven te investeren.

Om verduurzaming te stimuleren, worden er binnen de Europese Unie discussies gevoerd om de CO2-markt aan te passen. Er bestaat namelijk een overschot aan rechten op de markt. De EU bepreekt de mogelijkheid een aantal rechten uit de markt te halen, zodat de prijs gaat stijgen. En dat is weer een stimulatie voor CO2-reductie.

4. Meer duurzame energie op de markt
De afgelopen jaren is in Nederland, maar vooral in Duitsland, het aandeel van duurzame energie op de elektriciteitsmarkt toegenomen. Met elektriciteitsopwekking uit duurzame bronnen als wind, zon en water wordt CO2-uitstoot gereduceerd. Ook heeft het invloed op de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt. Wind en zon kosten immers niks, maar de afhankelijkheid van het weer groeit. De elektriciteitsprijzen op korte termijn worden bepaald door de hoeveelheid zonuren en de kracht van de wind. Dit heeft de handel in elektriciteit fundamenteel veranderd. Begin december 2015 vindt in Parijs een klimaatconferentie plaats. Tijdens deze conferentie wordt onderhandeld over een nieuw klimaatverdrag met als doel de CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen.

5. Smart cities nemen toe
Een beter milieu begint niet alleen bij een schonere energieproductie, maar ook bij slimmer energieverbruik. Smart cities kunnen hierbij een grote rol spelen. In deze steden wordt gebruikgemaakt van restwarmte uit bronnen als afvalverbrandings-, vergistings- en waterzuiveringsinstallaties. Steeds meer industrieterreinen zullen warmte recyclen die vrijkomt bij productieprocessen. Ook zullen zij vaker collectief energie inkopen of zelf elektriciteit opwekken met wind- of zonne-energie. Het koelen van gebouwen gebeurt met koude uit nabijgelegen grote watermassa’s.

Ook huishoudens dragen natuurlijk bij aan een schoner milieu. Zo zal in de toekomst slimme huishoudapparatuur zich aanpassen aan het stroomaanbod van dat moment, waardoor de wasmachine pas wordt ingeschakeld zodra er veel elektriciteit op de markt beschikbaar is.

Tenslotte zal vervoer – zowel openbaar als persoonlijk – zoveel mogelijk elektrisch gebeuren, waarbij geparkeerd wordt in garages die met zonnepanelen op het dak ook zelf elektriciteit opwekken.

 

Bron en foto: rtlz.nl